حرم شاه خراسان دلربایی میکند صحن سقانه اش دل را هوایی میکند هر که در دل حسرت کرب و بلا میپرورود شاه اسنجا زائرش را کربلایی میکند از در این خانه با دستان خالی برنگشت هر که پشت درب این خانه گدایی می‌کند جذب می‌گردد دل دلدادگان سمت حرم پنجره فولاد کار کهربایی می‌کند حکم جنّت را خدا بر هر کسی صادر کند مهر و امضای رضا آن را نهایی می‌کند هر که با هر مذهبی یک بار مشهد رفته است در ره کوی رضا جان را فدایی می‌کند  صوت خوش در عمر خود بسیار بشنیدم ولی، نغمۀ نقاره‌خانه خوش صدایی می‌کند هر که در کارش گره افتاده و مستأصل است صاحب این بارگه مشکل‌گشایی می‌کند

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.