خانه سرود/سرود/اربعین, علی سونار, مهدی قلی وند/به وقت دلتنگی_رایه الهدی