باید که واسه بعضی ها مرگ خواست اونم مرگ شاهای شیطانی رو چی توی جهان بهتر از اینه که بگیره خدا جون هر جانی رو باید رد کنیم دستای دشمن رو که نابودی ما رو میخوان فقط آخه تیر وقتی به سنگت میاد که جون تو رو میخواد بگیره ازت تا ایرانی ایمان رو باور داره جلوش هر کی که وایساده رو میبره توی ماجرای طبس فهمیدیم حریف ما از خاک هم کمتره با نامردی کشتن سلیمانی رو نمیخواست آخه تن به ذلت بده ستاره شد و رفت توی آسمون تا راه رو نشون یک ملت بده چرا باید از این بترسیم که یه دنیا بشه دشمن ما یه روز بزار تنها باشیم آخه یه کوه تو تنهایی هاشم هم یه کوهه هنوز یه اهریمن آمریکا که یک عمر لباس خدایی رو کرده تنش یه چندتا ستاره رو پرچم که نیست ولی واسه آسمون بودنش باید که واسه بعضی ها مرگ خواست اونم مرگ شاهای شیطانی رو چی توی جهان بهتر از اینه که بگیره خدا جون هر جانی رو باید رد کنیم دستای دشمن رو که نابودی ما رو میخوان فقط آخه تیر وقتی به سنگت میاد که جون تو رو میخواد بگیره ازت تا ایرانی ایمان رو باور داره جلوش هر کی که وایساده رو میبره توی ماجرای طبس فهمیدیم حریف ما از خاک هم کمتره با نامردی کشتن سلیمانی رو نمیخواست آخه تن به ذلت بده ستاره شد و رفت توی آسمون تا راه رو نشون یک ملت بده چرا باید از این بترسیم که یه دنیا بشه دشمن ما یه روز بزار تنها باشیم آخه یه کوه تو تنهایی هاشم هم یه کوهه هنوز یه اهریمن آمریکا که یک عمر لباس خدایی رو کرده تنش یه چندتا ستاره رو پرچم که نیست ولی واسه آسمون بودنش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.