تابیدن خورشید از جانب مشهد پیداست دلیلی غیر از تو ندارد مدیون حضور توست، ایران اگر ایران شد عشق تو دلیرش کرد ، تا خاک دلیران شد ای هم آواز رسول(ص) ،هم صدای مرتضی(ع) ای غریب آشنا ،یا رضا جان یا رضا(ع) رضا، رضا، ..... رضا جان یا رضا(ع) تا که سنی تقدیرین ایرانه طرف گتدی عشقین بیز مولاجان آزاده لیق اورگدی غربته غریبلیگده دنیایه تانیش سان سن داشلار گول آچار گولدن داشلاره دانیش سان سن ای هم آواز رسول(ص) هم صدای مرتضی(ع) ای غریب آشنا یا رضا جان یا رضا(ع) رضا، رضا، ..... رضا جان یا رضا(ع) وقتی که نگاه تو  شد ضامن آهویش تبدیل به یا هو شد هر لحظه هیاهویش زیر علم سبزت آورد بهارش را پر کرد کنار تو گل گوشه کنارش را ای هم آواز رسول(ص) هم صدای مرتضی(ع) ای غریب آشنا یا رضا جان یا رضا(ع) رضا، رضا، ..... ، رضا جان یا رضا(ع)

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.