خانه سرود/سرود/شروین معینی, علیرضا مردای, قدس, موسسه مصاف, گروه سرود نسیم جنت/قدس خونبهایت(من قاسم سلیمانی ام)- نسیم جنت