او که فرمانده ی دلت باشد عشق پا در رکاب خواهد شد عقل اگر جز طریق او برود سیر سالک خراب خواهد شد معرفت از زبان او جاری، چشمهایش مدار دینداری شوق او را اگر به سر داری، در دلت انقلاب خواهد شد اول علی آخر علی باطن علی ظاهر علی(ع) دلدار علی دلبر علی برتر علی سرور علی (ع) آنکس که جای مصطفی(ص) خوابید در بستر علی(ع) هم ساقی کوثر علی هم فاتح خیبر علی (ع) هم صاحب منبر علی هم جان پیغمبر علی (ع) هم مالک علی هم مرشد بوذر علی (ع) هم مرجع تقلید صدها مالک اشتر علی(ع) بخشید در اوج نماز خویش انگشتر علی(ع) دنیا علی عقبی علی امروز علی فردا علی (ع) بالا علی اعلی علی آرامش زهرا (س) علی (ع) در نبردی که بی سلاح کند تا که اخمی به هر سپاه کند یا به دشمن فقط نگاه کند جنگ چون منجلاب خواهد شد در بدن خون شعله ور دارد، دشمن از هیبتش خبر دارد وای اگر ذوالفقار بردارد خواب خیبر خراب خواهد شد ها علی بشر کیف بشر     ربه فيه تجلى و ظهر علة الكون و لولاه لما      كان للعالم عين و اثر فلك فى فلك فيه نجوم      صدف فى صدف فيه درر اسد الله اذا صال و صاح      ابو الايتام اذا جاد و بر حبه مبدء خلد و نعم بغضه منشاء نار و سقر من له صاحبة كالزهراء      او سليل كشبير و شبر اوج گرما،عطش، دل صحرا، ماه و خورشید آمده بالا چشم دنیا به هر دو تا مولا، موقع انتخاب خواهد شد... تا زمانی که این جهان باشد نام او راه امتحان باشد هر کسی مرد آسمان باشد بنده ی بوتراب خواهد شد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.