محمد آنکه خیر المرسلین است محمد معنی حبل المتین است دو عالم بنده خلق خویش محمد رحمت للعامین است محمد رحمت للعالمین عین الیقین نور مبین است محمد راز خلقت هم کلام وحی جبریل امین است محمد مصطفی خیرالبشر محمود احمد محمد یا محمد یامحمد یا محمد رسولان جمله شاگردان کویش ملائک روز و شب تسبیح گویش رُخش از هر چه یوسف با نمک تر عجب زیبا رخی الله اکبر مَدحتُ المصطفی خیر البَرایا شفیع الخلقِ فی یَوم المَعالی نبیٌ بَهجۀ الکونِ سلامٌ لهُ حَبلً عَلی کلِّ العبادِ زخوبی ها نمی آید دریغش اشداء علی الکفار تیغش محمد میرسد کی میشود زد سلام فیه حتی مطلع الفجر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.