خانه سرود/سرود/روح الله عیوضی, مجتبی ابوالقاسم پور/مدافعان سلامت- احسان(شهید احسان میرسیار)