خانه سرود/سرود/نگار غریب_خاتم الاوصیا(شهرستان خوی)