ای ماه پشت ابر که شدی هویدا ندیده چشم دنیا مثل تو کسی رو شیدا نبود مرگ در بستر هنوز اندازه ی تو یه کاری کردی که پیچیده شد آوازه ی تو ای علمت تنها گناهت پاینده میمونه راهت خاموشی ولی تو عکسات با ما حرف داره نگاهت بکشید مارو که ملت ما میشه بیدار بکشید مارو که چهرتون بشه پدیدار ما تا وقتی خون تو رگامونه تو این مسیر یم همه فخرمونه که پای این وطن بمیریم بکشید مارو که ملت مامیشه بیدار بکشید مارو که چهرتون بشه پدیدار ما تاوقتی خون تو رگامونه تو این مسیریم همه فخرمونه که پای این وطن بمیریم لاله زار خاک جاوبدان ما تا ابد گرمه دم مردان ما با توکل برخدا میرسه دانش به ما حتی باشه تو ثریا ای علمت تنها گناه تو اینده میمونه راهت خاموشی ولی تو عکسات با ما حرف داره نگاهت بکشید مارو که ملت ما میشه بیدار بکشید مارو که چهرتون بشه پدیدار ما تا وقتی خون تو رگامونه تو این مسیریم همه فخرمونه که پای این وطن بمیریم بکشید مارو که ملت ما میشه بیدار بکشید مارو که چهرتون بشه پدیدار تا وقتی خون تو رگامونه تو این مسیریم همه فخرمونه که پای این وطن بمیریم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.