هرجایی صحبت بزرگی این ملت به خط میشه اراده ها به عشق این مردم هرچی غم پیش بیاد از آسمون آتیش بیاد درست میشه به دست ما به عشق این مردم پای تو جون دادیم چقدر جوون دادیم سیاوشایی که همه رفتن میون اون آتیش روزای آفتابی آسمونش آبی شکر خدا از لبای شهرم میخنده پیش از پیش دیدی ما هر وقت هر جایی خدامونو باور کردیم تونستیم هر جوری با اون که بودیم سرکردیم نزدیک پاینده رو چهرهامون لبخند ما پای حرفامونتا آخرش هستیم کم کم از کوچه ها صدای شادی میرسه کوچه ها از صدا دوباره لبریز دلتنگی از سر تموم شهرم میگذره آسمون شب به شب ستاره میریزه پای تو جون دادیم چقدر جوون دادیم سیاوشایی که همه رفتن میون اون آتیش روزای آفتابی آسمونش آبی شکر خدا از لبای شهرم میخنده پیش از پیش دیدی ما هر وقت هر جایی خدامونو باور کردیم تونستیم هر جوری با اون که بودیم سرکردیم نزدیک پاینده رو چهرهامون لبخند ما پای حرفامونتا آخرش هستیم پای تو جون دادیم چقدر جوون دادیم سیاوشایی که همه رفتن میون اون آتیش روزای آفتابی آسمونش آبی شکر خدا از لبای شهرم میخنده پیش از پیش دیدی ما هر وقت هر جایی حدامونو باور کردیم تونستیم هر جوری با اون که بودیم سرکردیم نزدیک پاینده رو چهرهامون لبخند ما پای حرفامونتا آخرش هستیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.